AVÍS LEGAL

Dades identificatives

L’empresa titular del lloc web www.silviamontserrat.com és la Sílvia Montserrat Marimon, amb NIF 39712442k i domicili social al C/Joan Maragall nº 1 pis 2-2 d’Igualada.

Ús del lloc web

L’ús d’aquest Lloc Web li atribueix a vosté la condició d’usuari. L’usuari accepta, pel simple ús del Lloc Web, les condicions reflexades en aquest document. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i diligent dels continguts i serveis del Lloc Web, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat a aquestes condicions d’ús, i deurà abstenir-se d’usar aquests continguts i serveis de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal i l’experiència del Lloc Web per part d’altres usuaris, o que pugui lesionar o causar danys als béns i drets de Sílvia Montserrat, d’altres usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Addicionalment, i sense que aquesta numeració limiti l’abast general de l’obligació disposada al paràgraf anterior, l’usuari s’obliga en l’ús del Lloc Web a: (a) no introduir o difondre continguts o informació de caràcter racista, sexista, xenòfob, pornogràfic, injuriós, obscè, que suposi apologia del terrorisme, inciti a la violencia o atempti contra els drets humans, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o l’imatge de tercers i, en general, la normativa vigent; (b) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de Sílvia Montserrat o de terceres persones, ni introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web cap programa, dada, virus informàtic, codi o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys mencionats; (c) no usar el Lloc Web, els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc Web, per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements continguts o usats al Lloc Web (a mode d’exemple: imatges, software, textos i marques) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de Sílvia Montserrat Marimon o els seus respectius titulars o llicenciataris, i es compromet a respectar els drets.

Llevat que la llei disposi el contrari, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desembalar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, deixar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior, sense l’autorització dels titulars dels drets corresponents.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Sílvia Montserrat Marimon únicament respondrà pels danys que l’usuari pugui patir com conseqüència de l’ús del Lloc Web quan aquests danys siguin imputables a una actuació fraudulenta de  Sílvia Montserrat Marimon. L’usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc Web es realitza sota el seu risc i responsabilitat.

Sílvia Montserrat Marimon actuarà diligentment, segons els usos generalment acceptats al sector, per evitar la presència al Lloc Web de virus o altres elements lascius que poguessin causar alteracions al sistema informàtic de l’usuari, però no pot garantir l’absència dels elements, no sent responsable pels danys i prejudicis que aquests puguin ocasionar.

Amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, Sílvia Montserrat Marimon no es farà responsable dels prejudicis que poguessin derivar de: (a) inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions als equips i dispositius de l’usuari, motivats per causes alienes a Sílvia Montserrat Marimon; (b) interrupcions o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’internet o en altres sistemes electrònics; (c) perjudicis causats per terceres persones mitjançant intromissions legítimes en el Lloc Web; i (d) la impossibilitat de donar servei o permetre l’accés per causes no imputables a Sílvia Montserrat, degudes a l’usuari, a tercers, o a  supòsits de força major.

Modificació de les presents condicions

Sílvia Montserrat podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús i publicarà les noves condicions al Lloc Web de manera que l’usuari les pugui conèixer abans de procedir amb l’ús del Lloc Web. L’ús del Lloc Web una vegada modificades les condicions d’ús significarà l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús així modificades.